Chức năng - Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công
07/08/2017 15:00

1. Hàng năm, xây dựng quy hoạch, kế hoạch của Trung tâm trình Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý tài chính, đất đai và bất động sản, thực hiện dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động tài chính;

3. Tổ chức thẩm định giá:

a. Thẩm định giá mua sắm tài sản tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước theo quy định của nhà nước.

b. Thẩm định giá phụ tùng sửa chữa xe ô tô tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

c. Thẩm định giá tài sản để cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước. Thẩm định giá tài sản của các doanh nghiệp nhà nước để liên doanh, liên kết, góp vốn hoặc bán lại phần góp vốn của mình trong các đơn vị liên doanh kể cả đơn vị liên doanh với nước ngoài theo đúng quy trình của nhà nước.

d. Thẩm định giá tài sản để phục vụ điều tra, xét xử và thi hành án dân sự hoặc án kinh tế, án hình sự.

4. Tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản nhà nước, đất đai và bất động sản thuộc sở hữu nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

5. Thực hiện dịch vụ mua sắm tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mua sắm;

6. Tổ chức thực hiện đền bù khi nhà nước thu hồi đất từng dự án cụ thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

7. Tư vấn cho các đơn vị, cá nhân về đền bù, tái định cư. Tư vấn cho chủ đầu tư xây dựng phương án đền bù, tái định cư; giúp chủ đầu tư hoặc Hội đồng GPMB của dự án kiểm tra tính chất chính xác của việc thực hiện chính sách đền bù, tái định cư của dự án; giúp cho đơn vị, cá nhân bị di dời kiểm tra tính chính xác mức đền bù, hỗ trợ cho từng dự án cụ thể;

8. Tư vấn dịch vụ thẩm định quyết toán hoạt động tài chính doanh nghiệp, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản,  quyết toán giá trị sửa chữa lớn tài sản trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp;

9. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức và cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý tài chính về đất đai và bất động sản; các nghiệp vụ về thẩm định giá thị trường, giá cả theo yêu cầu của khách hàng;

10. Thực hiện các dịch vụ tài chính công khác;

11. Định kỳ hàng quý, hàng tháng, hàng năm báo cáo việc thực hiện kế hoạch của Trung tâm với Sở Tài chính;

12. Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính giao.