BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
01/11/2017 10:56

                                      PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

 

 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; kinh tế tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết diễn biến khó lường, sự cố môi trường biển để lại hậu quả nặng nề, an ninh trật tự diễn biến phức tạp, dịch bệnh trong sản xuất bùng nổ trên diện rộng và lây lan nhanh,… đã tác động rất lớn đến tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối ngân sách địa phương; tuy vậy, được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tham mưu cơ chế chính sách; thực hiện quản lý, điều hành thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm được tổng hợp, đánh giá cụ thể như sau:

  I. Kết quả đạt được

  1. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính:

Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị rà soát lại lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, tham mưu ban hành một số chính sách mới, các văn bản hướng dẫn thực hiện và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, cụ thể:

- Rà soát lại các cơ chế, chính sách đã báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; kết quả đã bãi bỏ 6 chính sách (bao gồm: hỗ trợ ngư dân đánh bắt thủy sản bị thiệt hại do thiên tai trên biển; hỗ trợ đầu tư dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; hỗ trợ nhà máy giết mổ và chế biến súc sản Mitraco; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê; hỗ trợ ổn định đời sống và khôi phục sản xuất do ảnh hưởng sự cố môi trường); sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong 5 chính sách khác đã ban hành; đề nghị tiếp tục thực hiện 8 chính sách.

- Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí; Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017; Bộ Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; ban hành một số chính sách về khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2018; bổ sung, sửa đổi chính sách Thể thao thành tích cao; chính sách công nghệ sinh học; chính sách đào tạo nghề ngắn hạn; Tham mưu một số quy định như: mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng; phân cấp QLNN về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ...

  - Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan ban hành nhiều Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách như: Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017; công tác quyết toán bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường; hướng dẫn quản lý nguồn vốn đầu tư, quy trình thủ tục đầu tư, chất lượng công trình xây dựng bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh; thực hiện phân bổ vốn nông thôn mới năm 2017; trình tự lập Dự toán kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên thuộc đối tượng sản xuất; thẩm quyền quyết định mua sắm, sửa chữa tài sản bằng nguồn vốn nhà nước; cơ chế tài chính trong hỗ trợ kinh phí vận chuyển và xử lý rác thải; triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; áp dụng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng ..

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành, hướng dẫn thực hiện các chính sách quy định tiêu chí lựa chọn và trình tự đăng ký, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt các đối tượng đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; thành lập các đoàn kiểm tra tham gia việc kiểm tra, xoát xét, thẩm tra đánh giá tác động, ảnh hưởng, hậu quả sự cố môi trường biển, thẩm định giá trị thiệt hại; kịp thời cấp kinh chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển cho các đối tượng.

  Bên cạnh đó, Sở còn tổ chức phổ biến, hướng dẫn các Văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Ngân sách nhà nước năm 2015 và các Thông tư hướng dẫn; Phí và lệ phí, quyết toán vốn đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản nhà nước; thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở ….

Ngoài ra, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương; Sở đã tham gia góp ý có trách nhiệm và chất lượng các Văn bản dự thảo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các ngành, các cấp theo yêu cầu.

  2. Công tác điều hành ngân sách
 

Xem báo cáo đầy đủ tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm