BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2016; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017
01/11/2017 10:53

                                      PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016

 

 

  Năm 2016, mặc dù ngay từ đầu năm tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-CP ngày 16/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn nhiều nhiều khó khăn, thách thức; tỉnh ta lại chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề của sự cố môi trường biển; thiên tai lũ lụt, hạn hán xảy ra trên địa bàn; Tăng trưởng kinh tế âm so với cùng kỳ năm 2015 … nên đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và cân đối ngân sách địa phương của tỉnh ta trong năm qua; kết quả thực hiện công tác tài chính, ngân sách năm 2016 được đánh giá cụ thể như sau:

 

  I. Kết quả đạt được

  1. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính:

- Để có cơ sở xem xét cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách mới cho giai đoạn 2017-2020; Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, đánh giá hệ thống các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành giai đoạn 2011-2015, với 34 chính sách được chia thành 4 nhóm: Các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới (Bao gồm 10 chính sách); Các chính sách về phát triển thương mại (Gồm 6 chính sách); Các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp (Bao gồm 4 chính sách); Các chính sách về lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, nguồn nhân lực (Bao gồm 14 chính sách). Kết quả rà soát đã bãi bỏ 14 chính sách; Sửa đổi, bổ sung, tích hợp chung vào chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 7 chính sách; Rà soát sửa đổi, bổ sung đề nghị tiếp tục thực hiện trong thời gian tới 13 chính sách. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn của ngành tài chính địa phương chúng ta trong năm 2016.

- Năm 2016, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời một số cơ chế, chính sách mới như: Nhóm chính sách phục vụ ổn định đời sống, phát triển sản xuất, khắc phục sự cố môi trường biển nghiêm trọng; bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước; sửa đổi, bổ sung một số loại phí; quy định quản lý nhà nước về giá; tỷ lệ phần trăm (%) tính tiền thuê đất; hệ số điều chỉnh giá đất; Bộ “đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2016; Sửa đổi một số chính sách đầu tư phát triển rừng; cơ chế thực hiện kế hoạch làm đường GTNT, KMNĐ năm 2016; Quy định về sử dụng nguồn thu công đức tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc; Quy định lập, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn; tham gia xây dựng Các Đề án: Đề án thành lập trung tâm hành chính công tỉnh và các địa phương Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh; Tham mưu xây dựng Quỹ đào tạo chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, phát triển công nghệ sinh học; Cơ chế xây dựng Trường Mầm non và Phổ thông chất lượng cao của Trường Đại học Hà Tĩnh; Chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP; cơ chế chính sách đặc thù cho Thành phố Hà Tĩnh lên đô thị loại II năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh lên đô thị loại III vào năm 2019; cơ chế thực hiện huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới trên địa bàn.

  - Trên cơ sở điều kiện thực tế, Sở đã chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan ban hành nhiều Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước như: Phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016; Thu lệ phí hộ tịch tại UBND cấp huyện; Thực hiện nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Quy trình, thủ tục kéo dài đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; Thực hiện xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh; Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ cho các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội; Trình tự, thủ tục xác định giá trị tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước giao tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ...

  Bên cạnh việc hướng dẫn đầy đủ các chính sách của tỉnh, Sở còn tổ chức phổ biến, hướng dẫn các Văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Luật giá, Luật kế toán, Luật phí và lệ phí; Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016; Cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTG; Tăng cường công tác quản lý đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ...

  Ngoài ra, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương; Sở đã tham gia góp ý có trách nhiệm và chất lượng các Văn bản dự thảo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các ngành, các cấp theo yêu cầu.

  2. Công tác điều hành ngân sách

Xem báo cáo đầy đủ tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm