BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
01/11/2017 10:51

                                      PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

 

 

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-CP ngày 16/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức; trong tỉnh ảnh hưởng của rét đậm, rét hại những tháng đầu năm cùng với sự cố môi trường nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tuy vậy, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, cùng sự nỗ lực cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhìn chung đã đạt được một số kết quả bước đầu. Trong đó, công tác tham mưu cơ chế chính sách; thực hiện quản lý, điều hành thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm được tổng hợp, đánh giá cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính

1.1. Về xây dựng các đề án, cơ chế chính sách của tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu kịp thời một số cơ chế, chính sách mới; hướng dẫn các chế độ, chính sách chung; tiến hành rà soát, đánh giá lại các chính sách đã ban hành theo chủ trương của tỉnh. Cụ thể như sau:

- Về các cơ chế, chính sách mới:

Tham gia xây dựng hệ thống chính sách ổn định đời sống, phát triển sản xuất, khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng; Tham mưu cơ chế thực hiện Kế hoạch làm đường GTNT, KMNĐ năm 2016; Sửa đổi một số chính sách đầu tư phát triển rừng; bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh; Quy định về sử dụng nguồn thu công đức tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc; Quy định lập, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn; Chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ...

- Về hướng dẫn triển khai thực hiện:

Trên cơ sở điều kiện thực tế, Sở đã chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan ban hành nhiều Văn bản hướng dẫn: Phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016; Thu lệ phí hộ tịch tại UBND cấp huyện; Thực hiện nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Quy trình, thủ tục kéo dài đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; Thực hiện xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh; Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ cho các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội; Trình tự, thủ tục xác định giá trị tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước giao tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung ...

Bên cạnh việc hướng dẫn đầy đủ các đề án chính sách của tỉnh, Sở còn tổ chức phổ biến, hướng dẫn các Văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Luật phí và lệ phí; Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016; Cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTG; Tăng cường công tác quản lý đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ...

Ngoài ra, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương; Sở đã tham gia góp ý có trách nhiệm và chất lượng các Văn bản dự thảo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương theo yêu cầu.

- Về triển khai thực hiện rà soát, đánh các cơ chế, chính sách: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã phối hợp với các ngành, các cấp rà soát đánh giá lại trên 20 đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành trong giai 2011-2015; bước đầu các Phòng được phân công đã có tổng hợp đánh giá sơ bộ những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần được sớm khắc phục của các cơ chế, chính sách cụ thể. Tuy vậy, việc phối hợp của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện chưa thực sự trách nhiệm, sâu sát nên kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu, thiếu dẫn chứng thuyết phục, chưa đủ cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

2. Công tác điều hành ngân sách


Xem báo cáo đầy đủ tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm