BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2015; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016
01/11/2017 10:28

                                      PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015

 

 

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời, cùng với sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương bằng các chương trình hành động cụ thể nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015 tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực. Trong đó, công tác tham mưu cơ chế, chính sách; hướng dẫn cơ chế quản lý; công tác điều hành thu - chi ngân sách năm 2015 cũng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào thành tích chung của tỉnh nhà, được tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Kết quả cụ thể được tổng hợp, đánh giá như sau:

 

 

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính

1.1. Về xây dựng các đề án, cơ chế chính sách của tỉnh

Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi nhiều đề án, chính sách liên quan đến công tác quản lý và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên một số lĩnh vực cơ bản sau:

- Về lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ: Đã tham gia xây dựng chính sách đặc thù cho giống mới phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn; Chính sách phát triển trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2015-2020; Cơ chế khuyến khích thực hiện mô hình thí điểm nuôi cá mú, cá bơn, tôm công nghệ cao trên vùng đất cát ven biển; bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm, thành lập mới doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung chính sách thực hiện Đề án chính tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM; Ban hành chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao … 

- Lĩnh vực văn hóa- xã hội: Đã tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ không đủ điều kiện tái cử và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020;  Cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, KMNĐ năm 2015 theo các Đề án của tỉnh; Cơ chế cho các phường của Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh được hưởng cơ chế, chính sách như các xã nông thôn mới trên địa bàn; Chính sách đối với Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa, sáng tạo khoa học kỹ thuật; Chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Kỳ Anh, Vũ Quang; Chính sách khuyến khích phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 - 2017; Chính sách phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn; Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở ...

- Về quản lý tài chính - ngân sách:  Đã tham mưu quy định, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015; Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với người có công với cách mạng, đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa; quy định bổ sung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Quy định mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để tiếp tục huy động vốn cho đầu tư phát triển; ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; tham mưu ban hành bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh ...

1.2. Về hướng dẫn thực hiện các đề án, cơ chế chính sách

- Sở đã chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan quán triệt, đôn đốc, kiểm tra và ban hành nhiều Văn bản hướng dẫn thực hiện trên các lĩnh vực: Tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện dự toán NSĐP năm 2015, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 trình UBND và HĐND tỉnh; Quy trình để tính khấu trừ kinh phí đền bù, GPMB vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các dự án, nhà đầu tư; Bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước; Chế độ chính sách BHYT cho người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; Đăng ký giá, kê khai giá đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện trên địa bàn tỉnh; phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Cung ứng xi măng làm giao thông, thủy lợi; Xử lý hỗ trợ tiền cho hộ bảo trợ xã hội không thuộc diện hộ nghèo; Chấp hành chế độ huy động đóng góp của nhân dân; quản lý nguồn vốn đầu tư; quản lý về quy trình thủ tục đầu tư; quản lý chất lượng công trình xây dựng bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh; công tác quyết toán các dự án BT, GPMB của huyện Kỳ Anh sau khi chia tách; công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án Cấp nước KKT Vũng Áng; Công tác quyết toán dự án hoàn thành, bố trí nguồn vốn, phân bổ và điều chuyển nguồn vốn đầu tư XDCB trên địa bàn ..

- Bên cạnh việc hướng dẫn đầy đủ các đề án chính sách của tỉnh, Sở còn tổ chức phổ biến, hướng dẫn các Văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Luật giá, Luật đất đai, Các Thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 về quyết toán nguồn vốn đầu tư XDCB theo niên độ Ngân sách; Các Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013, số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; Tạm thời giữ lại 10% kinh phí chi thường xuyên 8 tháng còn lại năm 2015 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính; Cơ chế trả nợ khoản tiền vay 30 triệu USD ...

Ngoài ra, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương; Sở đã tham gia góp ý có trách nhiệm, chất lượng các Văn bản dự thảo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương, UBND tỉnh và các ngành theo yêu cầu.

  2. Công tác điều hành ngân sách

Xem báo cáo đầy đủ tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm