BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
01/11/2017 10:23

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015

 

 

Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh; ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời cùng với sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương bằng các chương trình hành động cụ thể, nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm chuyển biến theo hướng tích cực. Trong đó, công tác tham mưu cơ chế chính sách; hướng dẫn cơ chế quản lý; công tác điều hành thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm được tổng hợp, đánh giá cụ thể như sau:

 

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính

1.1. Về xây dựng các đề án, cơ chế chính sách của tỉnh

Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi nhiều đề án, chính sách liên quan đến công tác quản lý và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên một số lĩnh vực cơ bản sau:

- Về lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ: Đã tham gia xây dựng chính sách đặc thù cho giống mới phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư các bến xe trên địa bàn; Chính sách phát triển trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2015-2020; Cơ chế khuyến khích thực hiện mô hình thí điểm nuôi cá mú, cá bơn, tôm công nghệ cao trên vùng đất cát ven biển ...

- Lĩnh vực văn hóa- xã hội: Đã tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ không đủ điều kiện tái cử và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020;  Cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, KMNĐ năm 2015 theo các Đề án của tỉnh; Cơ chế cho các phường của Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh được hưởng cơ chế, chính sách như các xã nông thôn mới trên địa bàn; Cắt giảm thủ tục hành chính; Chính sách đối với Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và sáng tạo khoa học kỷ thuật; Chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo ...

- Về quản lý tài chính - ngân sách:  Đã tham mưu bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015; Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa; Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng; Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để tiếp tục huy động vốn cho đầu tư phát triển ...

1.2. Hướng dẫn thực hiện các đề án, cơ chế chính sách

- Sở đã chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan quán triệt, đôn đốc, kiểm tra và ban hành nhiều Văn bản hướng dẫn thực hiện trên các lĩnh vực: Tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện dự toán NSĐP năm 2015; Chia tách thành lập thị xã Kỳ Anh; Quy trình để tính khấu trừ kinh phí đền bù, GPMB vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các dự án, nhà đầu tư; Bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước; Chế độ chính sách BHYT cho người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; Đăng ký giá, kê khai giá đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn hỗ trợ xây dựng NTM; Cung ứng xi măng làm giao thông, thủy lợi; Xử lý hỗ trợ tiền cho hộ bảo trợ xã hội không thuộc diện hộ nghèo; Chấp hành chế độ huy động đóng góp của nhân dân ...

- Bên cạnh việc hướng dẫn đầy đủ các đề án chính sách của tỉnh, Sở còn tổ chức phổ biến, hướng dẫn các Văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Luật giá, Luật đất đai, các Thông tư  của Bộ Tài chính: Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 về quyết toán nguồn vốn đầu tư XDCB theo niên độ Ngân sách; Các Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013, số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp , xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo; Tạm thời giữ lại 10% kinh phí chi thường xuyên 8 tháng còn lại năm 2015 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính; Cơ chế trả nợ khoản tiền vay 30 triệu USD; Công tác quyết toán dự án hoàn thành, bố trí nguồn vốn, phân bổ và điều chuyển nguồn vốn đầu tư XDCB trên địa bàn ..

Ngoài ra, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương; Sở đã tham gia góp ý có trách nhiệm và chất lượng các Văn bản dự thảo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương yêu cầu.

  2. Công tác điều hành ngân sách

Xem báo cáo đầy đủ tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm