BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2014 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2015
01/11/2017 10:21

Năm 2014, ngành tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014. Đối với tỉnh ta, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời, quyết liệt cùng với sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành nói chung, sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan tài chính các cấp nói riêng nên trong năm 2014 công tác tài chính, ngân sách đã đạt được một số kết quả đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng góp to lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu KT-XH tỉnh đề ra. Tuy vậy, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường, chưa ổn định của kinh tế, chính trị thế giới và trong nước; Chính phủ đang tiếp tục thực hiện một số mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, gia hạn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp; Tỉnh triển khai nhanh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, yêu cầu phải tập trung nhân lực, thời gian, chính sách và đầu tư hỗ trợ lớn về ngân sách,… nên công tác tài chính ngân sách trên địa bàn tuy đạt được một số kết quả nhất định, nhưng đã gặp không ít khó khăn, tồn tại và thách thức. Tại hội nghị này, chúng ta cần phải đánh giá để khẳng định những kết quả đã đạt được và chỉ ra các tồn tại hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu tài chính ngân sách năm 2015.

 

                                      PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014

 

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính

Chính sách tài chính được ngành xác định là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; trên cơ sở định hướng, khung kế hoạch năm và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; Sở Tài chính đã chủ động, phối hợp các cấp, ngành liên quan tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi nhiều đề án, chính sách liên quan đến công tác quản lý và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên một số lĩnh vực cơ bản sau:

- Về lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ: Đã phối hợp xây dựng trên 15 đề án, chính sách quan trong như: Hỗ trợ tái cấu trúc ngành nông nghiệp; khuyến khích bảo quản, chế biến, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của tỉnh; đầu tư, hỗ trợ sản xuất rau củ quả công nghệ cao trên vùng đất cát ven biển,vùng bãi bồi ven sông; tháo gỡ khó khăn cho DN-HTX đẩy mạnh phát triển sản xuất; hỗ trợ lãi suất, cơ chế chính sách về đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thành lập Qũy bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ xi măng thực hiện đề án GTNT, KMBT; Hỗ trợ cước vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; cơ chế “nâng đầu, đỡ cuối” khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Chế độ đặc thù cho cán bộ chuyên trách CNTT trên địa bàn; Đề án ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh; Chính sách bò chất lượng cao; Đầu tư, hỗ trợ mô hình phát triển nuôi trồng một số loại thủy sản về giống và thương phẩm chất lượng, công nghệ cao...

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Đã tham gia xây dựng trên 10 đề án, chính sách như: quản lý tổ chức hoạt động tại di tích Đền Chợ củi; Chính sách về giáo dục, thú y, y tế xã trên địa bàn; hỗ trợ tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo; Đề án Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo; Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân; Quy chế hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em; chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ bị bệnh, phòng, chống tai nạn cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2015;...

- Về quản lý tài chính - ngân sách: Đã tham mưu nhiều quy định như: quy trình xây dựng , thẩm định, trình điều chỉnh, bổ sung các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng khoản tiền nước ứng trước của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) để xây dựng Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; hỗ trợ một số nội dung thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2015; Cơ chế phân chia tiền sử dụng đất thuộc Đề án quỹ đất, quản lý sử dụng nguồn vốn thực hiện CTMTQG nông thôn mới,...

- Sở đã chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan quán triệt, triển khai và ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến quy trình phân bổ cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách Trung ương, tỉnh đã ban hành trong năm; công tác quản lý giá, tài sản, đất đai, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính ĐTXDCB, công tác cải cách tài chính công...

Ngoài ra còn tích cực tham gia góp ý các đề án, chính sách của cơ quan trung ương, tỉnh đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Công tác điều hành ngân sách

2.1. Về giao dự toán ngân sách:

  Từ đầu năm, Sở đã phối hợp các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh quyết định giao dự toán ngân sách, vốn đầu tư XDCB, các nguồn vốn khác cho các ngành, các cấp, các chủ đầu tư kịp thời, đảm bảo công khai, đúng quy định:

- Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành quản lý: Sở đã phối hợp các ngành thẩm định, thống nhất giao dự toán kịp thời cho các đơn vị trước ngày 28/2/2014; giao thêm trên 450 tỷ đồng nhiệm vụ chi ngoài nguồn ngân sách cân đối từ một số nguồn thu sự nghiệp, phí, lệ phí.

- Phòng TC-KH cấp huyện đã tham mưu UBND, HĐND cùng cấp phân bổ và giao dự toán các đơn vị, cấp xã hoàn thành trước 31/01/2014. Trên cơ sở đó, Sở đã hoàn thành việc thẩm định và có văn bản yêu cầu các huyện giải trình, điều chỉnh dự toán đối với các nội dung chưa phù hợp. Ngoài tổng mức dự toán HĐND tỉnh giao, có 9/12 huyện đã giao tăng thêm 70 tỷ đồng (trong đó tăng thu tiền sử dụng đất 59 tỷ đồng; thuế, phí, thu khác 11 tỷ đồng) để giao tăng chi, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các cấp huyện, xã.       

  - Đối với vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, Xây dựng nông thôn mới (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), Sở đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất thường trực HĐND tỉnh phân bổ vốn vào đầu quý II/2014 (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 29/4/2013); cấphuyện hoàn thành việc phân bổ vốn hỗ trợ cho các đơn vị, xã trong tháng 5/2014.

2.2. Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 2014:

Xem báo cáo đầy đủ tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm