BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
01/11/2017 10:20

Sáu tháng đầu năm, tỉnh ta triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời cùng với sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cấp, các ngành bằng các chương trình hành động cụ thể, nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm chuyển biến theo hướng tích cực. Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế, chính trị thế giới và trong nước chưa thực sự ổn định, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường; Chính phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, gia hạn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nên việc điều hành thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm tuy đã đạt được một số kết quả tích cực song vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Tại hội nghị này, chúng ta cần phải đánh giá để khẳng định những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra các tồn tại hạn chế, đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2014, cụ thể:

 

                                      PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014

 

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu cơ chế chính sách tài chính

1.1. Về xây dựng các đề án, cơ chế chính sách của tỉnh

Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi nhiều đề án, chính sách liên quan đến công tác quản lý và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trên một số lĩnh vực cơ bản sau:

       - Về lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ: Đã phối hợp xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chính sách khuyến khích bảo quản, chế biến, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của tỉnh; hỗ trợ sản xuất rau củ quả công nghệ cao trên đất cát ven biển; chính sách tháo gỡ khó khăn cho DN-HTX đẩy mạnh phát triển sản xuất; hỗ trợ lãi suất, cơ chế chính sách về đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ xi măng thực hiện đề án GTNT, KMBT... Chế độ đặc thù cho cán bộ CCVC làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn; Đề án ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân ủ hữu cơ vi sinh;...

- Lĩnh vực văn hóa- xã hội: Đã tham gia xây dựng đề án quản lý tổ chức hoạt động tại di tích Đền Chợ củi; chính sách về giáo dục, thú y, y tế xã trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Đề án đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Đề án Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân; Quy chế hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em; chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh và Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2015; ...

- Về quản lý tài chính - ngân sách: Đã tham mưu quy định về trách nhiệm các ngành, các cấp thực hiện quy trình xây dựng phí, lệ phí; Chủ trì thẩm định trình ban hành, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định tạm thời về quản lý, sử dụng khoản tiền mua nước ứng trước của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) để xây dựng cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; quy định hỗ trợ một số nội dung thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2015; cơ chế phân chia tiền sử dụng đất thuộc Đề án quỹ đất ...

1.2. Hướng dẫn thực hiện các đề án, cơ chế chính sách

Sở đã chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến quy trình phân bổ cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách Trung ương, tỉnh đã ban hành trong 6 tháng đầu năm; tổ chức quản lý và sử dụng kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn; quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Thực hiện Đề án 3713 về đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và hoạt động của UBND tỉnh ...

- Bên cạnh việc hướng dẫn các đề án chính sách của tỉnh, Sở còn tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản của Trung ương quan đến việc quản lý của ngành như: Luật giá, Luật đất đai mới ban hành, các Thông tư  của Bộ Tài chính: Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 (Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ); Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 (hướng dẫn các chủ đầu tư quyết toán nguồn vốn đầu tư XDCB theo niên độ Ngân sách); Xây dựng kế hoạch triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 (Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh); triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ...

1.3. Tham gia góp ý quy định, chế độ, chính sách của tỉnh, trung ương

Góp ý quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ Quỹ tín dụng nhân dân; Quy hoạch phát triển cây lạc tỉnh Hà Tĩnh; quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp; Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 giai đoạn 2014-2015; Kế hoạch tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công; Chương trình việc làm, dạy nghề 2014 định hướng những năm tiếp theo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán, Luật NSNN; Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư hướng dẫn cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu Kinh tế Cửa khẩu; Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản hạ tầng đường bộ ....

               (Chi tiết về cơ chế chính sách theo phụ lục đính kèm)

2. Công tác điều hành ngân sách

2.1. Về giao dự toán ngân sách năm 2014

Ngay từ đầu năm, Ngành Tài chính đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định giao dự toán ngân sách, vốn đầu tư XDCB, các nguồn vốn khác cho các ngành, các cấp, các chủ đầu tư kịp thời, đảm bảo công khai, đúng quy định:

- Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành quản lý: Sở Tài chính đã phối hợp các ngành thẩm định, thống nhất giao dự toán kịp thời cho các đơn vị trước ngày 28/2/2014; Phòng TC-KH cấp huyện đã tham mưu UBND, HĐND cùng cấp phân bổ và giao dự toán các đơn vị, cấp xã hoàn thành trước 31/01/2014. Trên cơ sở báo cáo phân bổ Dự toán của các huyện, Sở Tài chính đã hoàn thành việc thẩm định và có văn bản yêu cầu các huyện giải trình, điều chỉnh dự toán đối với các nội dung chưa phù hợp sau khi kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2014 kết thúc.

- Đối với vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, Xây dựng nông thôn mới (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), Sở đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất thường trực HĐND tỉnh phân bổ vốn vào đầu quý II/2014 (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 29/4/2013)

* Kết quả cụ thể:

 - Tỉnh giao Dự toán thu ngân sách trên địa bàn: 7.115 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 6.065 tỷ đồng, bằng 138% DT TW giao, bằng 146% DT tỉnh giao 2013; Thu thuế XNK: 1.050 tỷ đồng.

 - Khối huyện xã có 9/12 đơn vị (trừ TP HT, Can Lộc, Hồng Lĩnh) giao tăng thu so với tỉnh giao 70,2 tỷ đồng (tiền đất 59,4 tỷ; thuế, phí 10,7 tỷ).

 - Ngoài các chỉ tiêu thuế, phí đã giao thêm nguồn thu từ phí, sự nghiệp số tiền trên 630 tỷ đồng.

- Dự toán chi NSĐP: 12.686 triệu đồng, cơ bản đã bố trí cân đối với nguồn thu, ưu tiên bố trí nguồn để thực hiện các đề án chính sách phát triển KTXH, ANQP số tiền trên 1.200 tỷ đồng.

2.2. Kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm
 

Xem báo cáo đầy đủ tại văn bản đính kèm

Đính kèm