Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
31/07/2017 15:33

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Về việc đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình Khung của UBND tỉnh và các nội dung theo kết luận 01/TB-HĐND

ngày 04/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình số 18/CTr-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;  Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 04/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2016 và Văn bản số 127/UBND-TH1 ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện Thông báo kết luận 01/TB-HĐND ngày 04/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh; Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản trên, Giám đốc Sở yêu cầu:

1. Các phòng được giao nhiệm vụ theo các nội dung trên tổ chức đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện, các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các kiến nghị (nếu cần thiết); cụ thể như sau:

- Phòng Ngân sách chủ trì phối hợp phòng Tài chính đầu tư đánh giá việc thực hiện thu hồi ngân sách số tiền đã cho doanh nghiệp vay, ứng ngân sách để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án (dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng và một số dự án khác) nhưng không có khối lượng thanh quyết toán (hoàn thành trong năm 2017); Tham mưu xây dựng kế hoạch Tài chính công trung hạn giai đoạn 2016-2020 khi có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn.

- Phòng Giá Công sản: Tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện chuyển đổi các loại phí sang dịch vụ; thẩm định phương án điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (Hoàn thành tháng 10/2017).

- Phòng Tài chính đầu tư: Chủ trì xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư các công trình, dự án trọng điểm (Hoàn thành tháng 10/2017).

(Yêu cầu các phòng báo cáo UBND tỉnh vào ngày 21 hàng tháng các nội dung liên quan theo yêu cầu Văn bản số 127/UBND-TH1 ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh và gửi văn bản báo cáo về Văn phòng Sở để theo dõi, tổng hợp).


Xem nội dung đầy đủ và kế hoạch thực hiện tại văn bản đính kèm ...

Đính kèm