V/v góp Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh
29/05/2017 16:53

   Kính gửi:

                     - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

           - UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các văn bản quy định hiện hành, Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/6/2017.

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên trang web của Sở Tài chính sotaichinh.hatinh.gov.vn và gửi qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử).

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.

Đính kèm