Về việc thành lập tổ tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng của Sở Tài chính Hà Tĩnh
24/05/2016 10:21

Căn cứ Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập tổ tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng của Sở Tài chính gồm các ông (bà) có tên sau:

    1. Ông: Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở  - Tổ trưởng.

    2. Ông: Hà Huy Tâm - Chánh Văn Phòng Sở - Tổ phó.

    3. Ông: Nguyễn Tiến Lộc - Chánh Thanh tra Sở  - Tổ phó.

    4. Ông: Phạm Chí Hiếu - Trưởng phòng NS - Thành viên.

    5. Ông: Lương Quang Diên  - Trưởng phòng NSHX - Thành viên.

    6. Ông: Trần Anh Quân - Trưởng phòng Giá- CS - Thành viên.

    7. Ông: Nguyễn Tân Mỹ - Trưởng phòng TCDN - Thành viên.

    8. Ông: Phan Đăng Tuấn - Trưởng phòng HCSN - Thành viên.

    9. Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng TCĐT - Thành viên.

   10. Ông: Đinh Văn Thọ - Giám đốc TTDVTCC - Thành viên.

   11. Ông: Nguyễn Trọng Đô - Chuyên viên Phòng TCĐT - Thành viên.

   12. Ông: Lê Tuấn Anh - Chuyên viên Pháp chế - Thành viên.

   13. Ông: Lê Đức Quyền - Chuyên viên tin học - Thành viên.

Điều 2. Công cụ và trách nhiệm hoạt động của Tổ

1.     Công cụ:

- Số điện thoại đường dây nóng: 0393 797 888 tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

- Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: Sotaichinh@hatinh.gov.vn, thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 24/24h.

2. Trách nhiệm của Tổ

a. Tiếp nhận và kịp thời tham mưu xử lý, trả lời các kiến nghị, phản ánh của các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân liên quan đến các lĩnh vực:

-  Công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính;

- Tình hình xử lý công việc của các thành viên Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng chuyên môn; Giám đốc, phó Giám đốc Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính công và toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Văn phòng Sở, Trung tâm dịch vụ tài chính công;

b. Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thôn tin đảm bảo đúng quy định, phân công cụ thể công việc cho các thành viên của tổ để tổ chức thực hiện kịp thời.

c. Tổ chức công bố công khai Quyết định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân được biết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính công và các các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem tại văn bản đính kèm

Đính kèm