V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh
22/04/2016 10:29

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ các văn bản quy định hiện hành có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các Sở ngành, đơn vị, địa phương góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 04/5/2016 để Sở Tài chính tổng hợp tiếp thu ý kiến và hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh ban hành.

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ http://sotaichinh.hatinh.gov.vn)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Xem tại văn bản đính kèm

Đính kèm