Lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
02/09/2015 17:58

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 05/8/2015 và Văn bản số 1396/STP-XDVB ngày 26/8/2015 của Sở Tư pháp  về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự; Giám đốc Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Giám đốc TTTV&DVTTC:

          1. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị mình về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sử đổi). Nội dung góp ý phải đảm bảo chất lượng (theo Phụ lục hướng dẫn được gửi qua phần mền TD - Office).

          (Tất cả các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Sở)

          Ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Sở trước ngày 04/9/2015.

          2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, có Báo cáo Sở Tư pháp theo quy định (trước ngày 05/9/2015).

          Yêu cầu các Trưởng phòng, Giám đốc TTTV&DVTCC triển khai thực hiện ngay, đảm bảo đúng nội dung và thời gian./.      

Đính kèm