Về việc góp ý dự thảo Chương trình khung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
05/01/2019 17:41

Thực hiện Văn bản số 117/UBND-TH1 ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Chương trình khung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 (Có văn bản sao gửi tại Mục nhắc việc - Hệ thống TD); Để có cơ sở tổng hợp, tham gia góp ý theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Trên cơ sở dự thảo Chương trình khung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, theo lĩnh vực phòng mình phụ trách các phòng: HCSN, Giá CS, TCĐT, NSHX, TCDN tiến hành rà soát, nghiên cứu kỹ, tham gia góp ý dự thảo; gửi Phòng Ngân sách trước ngày 07/01/2019 để tổng hợp.

Các phòng lưu ý, ngoài những nội dung đã có trong dự thảo Chương trình khung, trường hợp cần thiết có thể đề xuất thêm những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện trong năm 2019; đồng thời các nội dung, nhiệm vụ đưa vào Chương trình khung phải đảm bảo tính khả thi, tuyệt đối không để xẩy ra việc chậm trễ hoặc không hoàn thành khi triển khai thực hiện.

2. Phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp với các phòng tổng hợp chung, tham mưu Ban giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/01/2019.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, thường xuyên đôn đốc các phòng triển khai thực hiện nội dung trên.

Đề nghị các Trưởng phòng triển khai thực hiện kịp thời./.

 

Đính kèm