Về việc giải quyết và xử lý kiến nghị, đề xuất của các địa phương
05/01/2019 17:38

Thực hiện Văn bản số 8178/UBND-TH1 ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết và xử lý kiến nghị, đề xuất của các địa phương theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1245-CV/TU ngày 05/11/2018 (Có các Văn bản gửi kèm);

Để có cơ sở tổng hợp, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ các phòng kiểm tra, rà soát, giải quyết và trả lời các kiến nghị, đề xuất của các địa phương; cụ thể như sau:

1. Phòng Giá CS chủ trì, phối hợp với Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công giải quyết và trả lời các nội dung:

- Có biện pháp quản lý các trụ sở cũ (đã chuyển đến trụ sở mới) trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Chỉ đạo Sở Y tế sớm chuyển giao mặt bằng khu đất tập thể bệnh viện cũ để thành phố xây dựng công viên theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện … Đề nghị tỉnh xem xét, sửa đổi theo hướng hàng tháng có thẩm định, thông báo giá các loại sản phẩm và giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng tài sản tự mua sắm đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2. Phòng NSHX giải quyết và trả lời các nội dung:

- Xem xét, bổ sung cho huyện Thạch Hà được hưởng cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2018 theo Văn bản số 4060/STC-NSHX ngày 12/10/2018 của Sở Tài chính.

- Xem xét, trích ngân sách tỉnh năm 2018 hỗ trợ cho huyện Thạch Hà số tiền 15 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách được giao trong dự toán đầu năm nhưng chưa có nguồn do hụt thu ngân sách trên địa bàn.

3. Phòng TCDN giải quyết và trả lời nội dung: Cho thoái vốn phần vốn của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đầu tư vào các doanh nghiệp nhưng không hiệu quả; thu hẹp, dừng một số dự án không hiệu quả, không đáp ứng nguồn lực … để bảo toàn vốn, có nguồn vốn tái đầu tư.

4. Các phòng định kỳ tổng hợp, gửi phòng Ngân sách trước ngày 20 hàng tháng; Phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp với các phòng tổng hợp chung, tham mưu Ban giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng.

5. Giao Văn phòng Sở theo dõi, thường xuyên đôn đốc các phòng triển khai thực hiện nội dung trên.

Đề nghị các Trưởng phòng triển khai thực hiện kịp thời./.

 

Đính kèm