Thông báo của BGĐ về việc giao thực hiện công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
04/01/2019 14:18

Thực hiện Văn bản số 15861/BTC-NSNN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ năm 2018 trên TABMIS;

Để thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn, đề nghị Trưởng các phòng: Phòng Ngân sách, Phòng Ngân sách huyện xã, Phòng Hành chính sự nghiệp, Phòng Tài chính Doanh nghiệp; Phòng Tài chính đầu tư thực hiện các công tác khóa sổ kế toán niên độ năm 2018 trên TABMIS theo Văn bản số 15861/BTC-KBNN; Ngoài ra, Giám đốc Sở giao một số nội dung:

1. Kiểm tra, rà soát toàn bộ dự toán cấp 0, dự toán của các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc trách nhiệm cơ quan tài chính nhập.

Phòng Ngân sách, Phòng Ngân sách huyện xã, Phòng Hành chính sự nghiệp, Phòng Tài chính Doanh nghiệp; Phòng Tài chính đầu tư kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu theo các bước:

Bước 1: Đối chiếu số liệu dự toán đã nhập cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, yêu cầu đảm bảo số liệu khớp đúng với quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị vào TABMIS (bao gồm dự toán giao đầu năm, dự toán giao bổ sung trong năm; dự toán điều chỉnh trong năm; dự toán tạm ứng; dự toán ứng trước ngân sách năm sau; nguồn dự toán năm trước chuyển sang).

Phối hợp với các đơn vị dự toán kiểm tra, rà soát dự toán cấp trung gian của các đơn vị (cấp 1, 2, 3) với số liệu trên hệ thống TABMIS (nếu có).

Bước 2: Đối chiếu số liệu đã nhập dự toán cấp 0.

Trên cơ sở số liệu đã nhập dự toán cho các đơn vị, các phòng thực hiện đối chiếu, tổng hợp số liệu đã nhập dự toán cấp 0 gửi Phòng ngân sách trước ngày 15/1/2019 để Phòng ngân sách rà soát đối chiếu số liệu.

Lưu ý. Các số liệu phát sinh sau ngày 15/1/2019 sẽ được tổng hợp đối chiếu sau thời điểm 31/1/2019

2. Phòng Ngân sách phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, đối chiếu về các nội dung sau:

- Số liệu chi ngân sách nhà nước bằng Lệnh chi tiền (bao gồm chi bằng Lệnh chi tiền kiểm soát dự toán, tạm ứng, ứng trước không kiểm soát dự toán).

- Số dự toán chi chuyển giao chi tiết số đã giao, số đã rút dự toán, số dư dự toán còn lại

- Kiểm tra, đối chiếu về số dư nợ vay của ngân sách địa phương, xử lý kịp thời những chênh lệch (nếu có);

- Điều chỉnh, hủy bỏ doanh số, số dư các tài khoản dự toán có phát sinh số dư thực trên hệ thống TABMIS.

- Xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ theo quy định.

3. Phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN để phân tích nội dung các khoản phải nộp NSNN đối với số dư tài khoản tiền gửi không sử dụng tiếp phải nộp lại ngân sách nhà nước theo MLNS.

 Đôn đốc đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo chi tiết số dư theo Mục lục ngân sách nhà nước đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch trước ngày 10/02/2019 để phối hợp thực hiện nộp lại ngân sách và hạch toán giảm chi hoặc giảm tạm ứng ngân sách.

4. Kiểm tra, đối chiếu với KBNN về số liệu tạm ứng ngân quỹ nhà nước, số tạm ứng quỹ dự trữ tài chính; tính toán chính xác số phải thu, số đã thu và số còn phải thu về phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước  (bao gồm phí trong hạn và phí quá hạn – nếu có); Xử lý kịp thời các khoản tạm vay, tạm ứng chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước đúng thời hạn quy định.

5. Kiểm tra, rà soát và xử lý các giao dịch dở dang về lệnh chi tiền và dự toán trên hệ thống TABMIS đảm bảo số liệu chính xác phục vụ công tác đối chiếu với KBNN khi thực hiện khóa sổ kế toán niên độ năm 2018 (theo hướng dẫn Công văn số 16864/BTC-KBNN ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ cho công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016).

6. Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau:

Đề nghị các Phòng thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 15391/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau; Văn bản số 15861/BTC-NSNN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính; Văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính.

Sau khi rà soát, xác định số dư kinh phí được chuyển nguồn sang năm 2019 cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, đề nghị các phòng tổng hợp theo phụ biểu đính kèm gửi về Phòng Ngân sách trước ngày 29/2/2018 để Phòng Ngân sách soát xét, tổng hợp.

Yêu cầu Trưởng các phòng nghiêm túc tổ chức thực hiện kịp thời; Văn phòng theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện đảm bảo tiến độ và báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện cụ thể./.

Đính kèm