UBND tỉnh
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
152/QĐ-UBNDBan hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh22/11/2017UBND Tỉnh
230/2017/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính27/06/2017UBND Tỉnh
3852/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành.30/03/2017UBND Tỉnh
415/2016/QĐ-UBNDVề việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/04/2016UBND Tỉnh
547/2015/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức độ hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây...18/09/2015UBND Tỉnh
635/2015/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh27/08/2015UBND Tỉnh
7268/KH-UBNDKế hoạch số 268/KH-UBND ngày 24/6/2015 về triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 24/06/2015UBND Tỉnh
8235/KH-UBNDKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 05/06/2015UBND Tỉnh
923/2014/QĐ-UBNDBan hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh20/05/2015UBND Tỉnh
1016/2015/QĐ-UBNDVề việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"15/04/2015UBND Tỉnh
1114/2015/QĐ-UBNDVề việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà...06/04/2015UBND Tỉnh
12140/QĐ-UBNDVề việc quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức, đơn vị thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm chất lượng cao và hỗ trợ sản xuất giống thủy sản các loại năm 201513/01/2015UBND Tỉnh
134114/QĐ-UBNDban hành KH CCHC tỉnh HT năm 201524/12/2014UBND Tỉnh
1479/2014/QĐ-UBNDBan hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tichk UBND tỉnh giao19/12/2014UBND Tỉnh
1579/QĐ-UBNDBan hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụdo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao19/11/2014UBND Tỉnh
16453/KH-UBNDThực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh22/10/2014UBND Tỉnh
17435/KH-UBNDTriển khai dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2015,chuẩn bị một bước cho giai đoạn 2016- 202017/10/2014UBND Tỉnh
1866/QĐ-UBNDBan hành Quy định thực hiện định mức hỗ trợ một số nội dung Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2015 07/10/2014UBND Tỉnh
1963/2014/QĐ-UBNDTriển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh22/09/2014UBND Tỉnh
202694/QĐ-UBNDBan hành Bộ tiêu chí và Thang điểm đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử (gọi chung là cổng thông tin điện tử)của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh17/09/2014UBND Tỉnh
Hiển thị 20/853