Giới thiệu chung 

Địa chỉ: Số 01, đường Cao Thắng, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 039.3857371
Fax: 0393.856019
Email: sotaichinh@hatinh.gov.vn
Website: http://sotaichinh.hatinh.gov.vn/